top of page

Eğitim Programları

group-training2-1030x628.jpg

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ

Eğitim ihtiyacı yapılmakta olan işin gerektirdiği yeterlikler ile o işi ifa eden çalışanın sahip olduğu yeterlikler arasındaki fark olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan yola çıkarak kurum ve kuruluşlar bu farkı ortadan kaldırmak için bünyelerindeki daha tecrübeli ve kalifiye çalışanların danışmanlığı ile hizmet içi eğitim programları uygulamaktadırlar. Bu programların etkinliğini artırmada söz konusu danışmanların eğiticilik becerilerine sahip olmaları oldukça önemlidir. Eğiticilerin Eğitimi programı asıl mesleği eğiticilik olmayan bireylere eğiticilik becerilerini kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.

 

Amaç: Eğitimin temel kavramlarını, öğrenim hedeflerinin belirlenmesi aşamalarını, ihtiyaç belirleme tekniklerini, öğretim yöntemlerini, eğitim planının hazırlanmasını ve eğitim programlarının izleme, ölçme ve değerlendirme tekniklerini kavrayarak, etkili sunum teknikleri becerilerine sahip olarak bir eğitim programını planlama aşamasından uygulama ve değerlendirme aşamalarına kadar hazırlayabilme ve sunabilme becerilerini kazandırmaktır.        

8.JPG

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ VE PROJE PLANLAMA EĞİTİMİ

Bir proje, aynı hedefe ulaşmak için yürütülen bir dizi birbiriyle bağlantılı ve organize faaliyettir. Belirli bir yerde, belirli bir zamanda, belirli kaynakları kullanarak, belirli bir hedefe ulaşmak için yapılan faaliyetlerin bütünüdür.

 

Bir plan, (kuruluşun stratejisinin bir parçası olan) daha genel bir hedefe ulaşmamıza, bir arada olanak sağlayan çeşitli programları (ve bunların projelerini, faaliyetlerini, vs.) gruplayan bir çerçevedir.

 

Amaç: Projenin ve planlamanın temel kavramlarını kavrayarak, durum analizi yardımıyla problem tanımı yapabilmek ve bir proje fikri oluşturarak mantıksal çerçeve yaklaşımı ile projelendirebilmek, uygulama planına dökebilme, izleyebilme, değerlendirebilme, raporlayabilme ve bütçeleyebilme becerileri kazandırmak. Ayrıca Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ile hazırlanmış projelere hibe veren Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi örgütlere nasıl proje hazırlanması gerektiği becerilerini kazandırmaktır.

flag-leader-760.jpg

MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ VE LİDER YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ

Yönetim, bir kurumda çalışanlarla beraber ve onlar aracılığı ile hem kurumun hem de bireylerin hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen tüm çalışmalardır.

 

Liderlik, başkalarını etkileyerek çalışanlarda davranış değişikliği yaratabilme ve amaçlara ulaşabilmek için şevkle çalıştırabilme becerisidir.

 

Amaç: Şirket yöneticilerinin, yönetim ve liderlik becerilerinin geliştirilmesi yolu ile çalışanların motivasyonu ve iş verimi üzerinde olumlu artırımlar elde etmek, şirketin hedeflerine ulaşabilmesi amacıyla yürütülen tüm yönetim faaliyetlerinde modern ve profesyonel bir anlayışın yerleştirilmesine yardımcı olarak, şirkette huzurlu, mutlu, doyumlu bir çalışma ortamı yaratmak ve bunların doğal bir sonucu olarak müşterilerine daha üstün hizmet verebilmesini sağlamaktır.

20160217205210-speaker-public-presentati

ETKİLİ KONUŞMA VE SUNUM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Topluluk karşısında konuşmaktan genelde çekiniriz, korkarız. Ancak iş dünyasında bu durumla sık sık karşı karşıya gelmek durumunda kalırız. Karşısında konuşacağımız grup kimlerden oluşuyorsa oluşsun, topluluk karşısında konuşmak bir sanattır. Bu eğitim programı bu sanatın inceliklerini katılımcılara kavratmak amacıyla tasarlanmıştır.

 

Amaç: Etkili iletişim becerilerini, beden dilini iyi kullanabilen, sunum beceresi davranışları kazanmış profesyonel sunumcu bireyler yetiştirmektir.

77e5d806b77728a778c6312260fad317.jpg

KİŞİSEL İMAJ EĞİTİMİ

İmaj, kendimiz ve başkalarınca nasıl algılandığımızdır. Kişisel İmajı, Öz İmaj, Algılanan İmaj ve İdeal İmaj olarak 3' e ayırmak mümkündür. Öz İmaj, kendimizi nasıl gördüğümüz, Algılanan İmaj, başkalarının bizi nasıl gördüğü, İdeal İmaj ise bu ikisinin örtüşmesi olarak tanımlanabilir.

Amaç: İş dünyasında, çalışanların meslektaşlarının önüne geçebilmeleri için fark yaratabilmeleri ve bu farkı verimli bir şekilde kullanarak kazanca ve müşteri memnuniyetine dönüştürmeleri önemlidir. Bu farkı doğuracak en önemli etkenlerden birisi de kurumsal ve çalışanların bireysel imajlarıdır. Bu eğitim programı katılımcılara bireysel ve kurumsal imaj kavramlarını ve bu kavramın nasıl geliştirilebileceği yönünde bilgiler aktararak iş dünyasında etkinlilik sağlamayı amaçlamaktadır.

comunicare-bene.jpg

İLETİŞİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRME VE BEDEN DİLİ EĞİTİMİ

İletişim, bir amacı gerçekleştirmek için bilgi sağlamak ve bu bilgi, duygu, gereksinim, niyet ve düşüncelerin, yazı, işaret, konuşma, mimik ve hareketler aracılığıyla sesli, sessiz ya da yazılı olarak aktarıldığı bir süreçtir. Bu sürecin bileşenleri kaynak, mesaj, içerik ve alıcı olarak tanımlanabilir.

 

Amaç: Bireylerin ya da kurum çalışanlarının iletişim becerilerini geliştirmeleri yoluyla kendilerini ifade edebilme ve karşılarındakini anlayabilme davranışları kazandırılarak, yaşam kalitelerini artırma. Kurum içerisinde, müşterilerle ve özel yaşantılarında sağlıklı iletişim kuran motive çalışanlarla üstün hizmet verebilme ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmektir.

Classroom-Education.jpg

TAKIM ÇALIŞMASI VE TAKIM RUHUNU GELİŞTİRME EĞİTİMİ

Takım oyunları ve çalışmaları işbirliğini ve bağlılığı artırarak çalışanların ortak bir amaç etrafında bir araya geldiklerini tekrar onlara hatırlatma fonksiyonuna sahiptir. Geleneksel katı organizasyon ve departman yapıları artık yerini esnek, etkin, belli işler ve aşamalara yönelen ve sürekli değişim gösterebilen takımlara bırakmaktadır. Bundan yola çıkarak Takım Çalışması eğitimi, katılanlara “ben” yerine “biz” kavramının geliştirilmesi, belirli amaçları gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş insanların birbirini daha iyi tanıması, birbirlerinin güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi bilmeleri konusunda yardımcı olacaktır.

 

Amaç: Katılımcıları, etkili takım çalışmasının temel özellikleri konusunda bilinçlendirerek, takım olarak problem çözme becerileri kazandırmak, yaratıcılıklarını geliştirilmek, strateji geliştirmek, takım arkadaşları arasında güvenin ve iletişimi sağlanmak, ortak düşünce, takım olarak çalışmanın enerjisini ve farkını anlayarak, ortak eylemlerle takımı koruyarak ulaşma sürekliliği sağlamaktır.

600-zaman-yönetimi-e1412156004927.jpg

ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Zaman, aslında herkes için sabittir, diğer bir deyişle herkes için günde 24, haftada 168 saat vardır. Ancak benzer koşullarda yaşayan ve çalışanların üretimleri bireysel yeteneklerden de kaynaklanan farklılıklar gösterir. Bu farkı yaratan etkenlerden biri de zamanın nasıl kullanıldığıdır. Zaman yönetimi, zamanı akılcı kullanarak daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlar. Günümüz koşullarında gündelik yaşamın gereklerini yerine getirmek zamana karşı gerçekleştirilen bir uğraş halini almıştır. Bu yüzden zamanı iyi değerlendirmeyi öğrenmek herkes için stresi azaltacak, yararlı bir beceridir.

 

Amaç: Katılımcıların, öğrencilik, iş ve özel yaşamlarında zamanı daha etkili ve verimli kullanabilmeleri için planlanan bu eğitimle;  kişilere,  zaman ve yaşam yönetimine ilişkin sorunları paylaşılan çeşitli tekniklerle çözebilme becerileri kazandırılmak istenmektedir.

motivasyon.jpg

MOTİVASYON EĞİTİMİ

'Bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlü istek' motivasyondur. Psikoloji dilinde 'güdü' dediğimiz 'motivasyon' ne kadar güçlüyse bir işi yapma gücümüz o kadar artar.

 

Amaç: Kurumun misyonu ve vizyonu doğrultusunda hedeflerini gerçekleştirebilmesi için, motivasyonu yüksek çalışan ve yönetici davranışları gerçekleştirmek, çalışan beklentilerini belirlemek, bütün bunlar ışığında kullanılabilecek yöntem ve teknikleri sunarak motivasyonu artırmak yoluyla, iş doyumu, iş verimi, üstün hizmet sağlamak.

STRATEJİK-PLANLAMA-.jpg

STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ

Stratejik Planlama, kuruluşların, mevcut durum, misyon ve temel ilkelerinden hareketle geleceğe dair bir vizyon oluşturmaları, bu vizyona uygun amaç ve hedefler saptamaları ve ölçülebilir göstergeler geliştirerek, başarıyı izleme ve değerlendirme sürecini ifade eden katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımıdır.

 

Amaç: Stratejik Planlamanın temel kavramlarını kavrayarak, durum analizi yardımıyla stratejik çalışma alanlarının, misyon-vizyon, amaç-hedeflerin belirlenmesi, ve performansın planlanıp, raporlanabilmesi becerilerin kazandırılmasıdır.

resmi-yazismalarda-dikkat-edilecek-kural

ETKİLİ YAZIŞMA VE RAPORLAMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Günümüz iş dünyasında koordinasyon ve geri bildirim artık zorunlu bir hale gelmiştir. Bu koordinasyon, iletişim ve geri bildirimin en önemli aracı ise hiç şüphesiz raporlamadır. Raporların verimliliği, etkinliği etkili rapor yazma tekniklerine bağlı kalınarak hazırlanmış olmasıyla doğru orantılıdır.

 

Amaç: Katılımcıları, çalışma yaşamının vazgeçilmezi olan yazılı iletişimin (yazışma ve raporlar),  doğru ve etkili kullanımı, türleri ve kuralları konusunda bilgilendirmek.

bottom of page