Bürke Aycan

Eğitim, Yönetim ve Kişisel Gelişim Uzmanı & Moderatör

 

 

 

Bir bedende can bulmamı sağlayan tanrıma, modern, çağdaş bir Türkiye' de doğmayı borçlu olduğum Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarına, beni dünyaya getirdikleri için canım anneme ve canım babama,  hayatı paylaştığım sevgilim, tatlı eşime ve bana verdiği minik aslanıma, yaşantımın her dakikasında varlıklarını hissettiğim güzel kardeşim ve yakın akrabalarıma, üzerimde emeği olan tüm öğretmenlerime, hayatıma giren ve renklendiren tüm arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • YouTube Social Icon
 
 

Bürke Aycan Kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalından mezun oldu. Türkiye Kızılay Derneğinde Organizasyon Metot ve Eğitim Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına başladı 1 yıl sonra Eğitim Uzmanlığına terfi etti, Türkiye Kızılay Derneğindeki görevi sırasında Değişim Programı çerçevesinde A.B.D' de Amerikan Kızılhaçının Washington D.C' deki genel merkezinde ve Los Angeles ile San Francisco - Bay Area Şubelerinde eğitim ve insan kaynakları sistemleri ile ilgili olarak eş uzmanlarla çalışmalarda bulundu. Gene Kızılay' daki görevi sırasında kurumun Yeniden Yapılanma ve Kadro Çalışmaları projelerinde aktif rol aldı. Yurt genelinde Kızılay personeline, üyelerine ve gönüllülerine Eğiticilerin Eğitimi, Stratejik Planlama, Proje Planlama başta olmak üzere eğitimler verdi. Eğiticilerin Eğitimi el kitabını hazırladı. Suriye Kızılayından gelen gönüllülere verdiği 3 grup Eğiticilerin Eğitimi ile uluslararası deneyimler yaşadı.

Daha sonra Türkiye Kızılay Derneğindeki görevinden ayrılarak BOTAŞ' ta BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesinde Eğitim Uzmanı olarak görev almaya başladı. Buradaki görevi süresince personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, belirlenen ihtiyaçlarına uygun eğitim programlarının, uygun öğretim metotları ile hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, ölçme ve değerlendirilmesi gibi konularla ilgilendi.  Stratejik Planlama, Proje Planlama, Eğiticilerin Eğitimi, Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri, İletişim Becerileri konularında proje çerçevesinde çalışmalarda bulundu.

BOTAŞ' taki görevinden ayrıldıktan sonra  kısa bir süre bağımsız eğitim danışmanlığı yaptı

Profesyonel eğitim danışmanlığı tecrübesinden sonra Absolute Eğitim ve Danışmanlık Merkezinin kurucularından biri olarak İnsan Kaynakları ve Genel Eğitimler Direktörü görevini üstlendi, aynı zamanda  Eğiticilerin Eğitimi, Proje Planlama, Stratejik Planlama, İnsan İlişkileri ve İletişim Becerileri, Beden Dili, Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri, Kurumsal Vatandaşlık, Takım Çalışması ve Ekip Ruhu, Yönetim ve Liderlik, Outdoor eğitim programlarında da merkez bünyesinde eğiticilik yapmaktadır.

Bütün bu görevlerinin yanı sıra Bürke Aycan kısa dönemli olarak Avrupa Birliği destekli Doğu Anadolu Kalkınma Programında proje planlama ve hibe uzmanı, Dünya Bankası, Tarım Reformu Uygulama Projesi, Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Güçlendirilmesi projesinde Proje Planlama/Hazırlama Eğitim Uzmanı olarak görev yapmıştır, Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programında Kişisel Gelişim Eğitim Uzmanı, UNDP Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesinde de proje planlama ve değerlendirme uzmanı olarak görev yapmıştır.

Bürke Aycan özellikle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Avrupa Birliği ve Dünya Bankası destekli projelerin toplantı ve çalıştaylarında  moderatörlük (kolaylaştırıcılık) görevlerinde de bulunmaktadır.

Evli ve bir erkek çocuk babası olan Bürke Aycan'ın  "Kariyer.Net" dergisinde de çeşitli aralıklarla eğitim bilimi ve projecilik ile ilgili makaleleri yayınlanmaktadır.

EĞİTİMLER

Bürke Aycan' ın Verdiği Eğitim Programları

Eğiticilerin Eğitimi

Eğitim ihtiyacı yapılmakta olan işin gerektirdiği yeterlikler ile o işi ifa eden çalışanın sahip olduğu yeterlikler arasındaki fark olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan yola çıkarak kurum ve kuruluşlar bu farkı ortadan kaldırmak için bünyelerindeki daha tecrübeli ve kalifiye çalışanların danışmanlığı ile hizmet içi eğitim programları uygulamaktadırlar. Bu programların etkinliğini artırmada söz konusu danışmanların eğiticilik becerilerine sahip olmaları oldukça önemlidir. Eğiticilerin Eğitimi programı asıl mesleği eğiticilik olmayan bireylere eğiticilik becerilerini kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.

 

Amaç: Eğitimin temel kavramlarını, öğrenim hedeflerinin belirlenmesi aşamalarını, ihtiyaç belirleme tekniklerini, öğretim yöntemlerini, eğitim planının hazırlanmasını ve eğitim programlarının izleme, ölçme ve değerlendirme tekniklerini kavrayarak, etkili sunum teknikleri becerilerine sahip olarak bir eğitim programını planlama aşamasından uygulama ve değerlendirme aşamalarına kadar hazırlayabilme ve sunabilme becerilerini kazandırmak.        

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Belirli bir yerde, belirli bir zamanda, belirli kaynakları kullanarak, belirli bir hedefe ulaşmak için yapılan faaliyetlerin bütününe proje denmektedir. Bu faaliyetlerin bütününün uygulanması ve yönetilmesi “Proje Yönetimi” olarak tanımlanabilir.

 

Amaç: Proje ve proje yönetimi kavramlarını öğrenerek, proje yönetim döngüsü modellerini inceleyerek, proje yönetiminin her aşamasını uygulama düzeyinde çalışma hayatına geçirebilmek için, beceriler kazandırmayı hedefleyen bir eğitim programıdır.

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı İle Proje Planlama Eğitimi

Bir proje, aynı hedefe ulaşmak için yürütülen bir dizi birbiriyle bağlantılı ve organize faaliyettir. Belirli bir yerde, belirli bir zamanda, belirli kaynakları kullanarak, belirli bir hedefe ulaşmak için yapılan faaliyetlerin bütünüdür.

 

Bir plan, (kuruluşun stratejisinin bir parçası olan) daha genel bir hedefe ulaşmamıza, bir arada olanak sağlayan çeşitli programları (ve bunların projelerini, faaliyetlerini, vs.) gruplayan bir çerçevedir.

 

Amaç: Projenin ve planlamanın temel kavramlarını kavrayarak, durum analizi yardımıyla problem tanımı yapabilmek ve bir proje fikri oluşturarak mantıksal çerçeve yaklaşımı ile projelendirebilmek, uygulama planına dökebilme, izleyebilme, değerlendirebilme, raporlayabilme ve bütçeleyebilme becerileri kazandırmak. Ayrıca Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ile hazırlanmış projelere hibe veren Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi örgütlere nasıl proje hazırlanması gerektiği becerilerini kazandırmak.

Modern Yönetim Teknikleri ve Liderlik Eğitimi

Yönetim, bir kurumda çalışanlarla beraber ve onlar aracılığı ile hem kurumun hem de bireylerin hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen tüm çalışmalardır.

 

Liderlik, başkalarını etkileyerek çalışanlarda davranış değişikliği yaratabilme ve amaçlara ulaşabilmek için şevkle çalıştırabilme becerisidir.

 

Amaç: Şirket yöneticilerinin, yönetim ve liderlik becerilerinin geliştirilmesi yolu ile çalışanların motivasyonu ve iş verimi üzerinde olumlu artırımlar elde etmek, şirketin hedeflerine ulaşabilmesi amacıyla yürütülen tüm yönetim faaliyetlerinde modern ve profesyonel bir anlayışın yerleştirilmesine yardımcı olarak, şirkette huzurlu, mutlu, doyumlu bir çalışma ortamı yaratmak ve bunların doğal bir sonucu olarak müşterilerine daha üstün hizmet verebilmesini sağlamak.

Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri Eğitimi

Topluluk karşısında konuşmaktan genelde çekiniriz, korkarız. Ancak iş dünyasında bu durumla sık sık karşı karşıya gelmek durumunda kalırız. Karşısında konuşacağımız grup kimlerden oluşuyorsa oluşsun, topluluk karşısında konuşmak bir sanattır. Bu eğitim programı bu sanatın inceliklerini katılımcılara kavratmak amacıyla tasarlanmıştır.

 

Amaç: Etkili iletişim becerilerini, beden dilini iyi kullanabilen, sunum beceresi davranışları kazanmış profesyonel sunumcu bireyler yetiştirmek.

Kişisel İmaj Eğitimi

İmaj, kendimiz ve başkalarınca nasıl algılandığımızdır. Kişisel İmajı, Öz İmaj, Algılanan İmaj ve İdeal İmaj olarak 3' e ayırmak mümkündür. Öz İmaj, kendimizi nasıl gördüğümüz, Algılanan İmaj, başkalarının bizi nasıl gördüğü, İdeal İmaj ise bu ikisinin örtüşmesi olarak tanımlanabilir.

Amaç: İş dünyasında, çalışanların meslektaşlarının önüne geçebilmeleri için fark yaratabilmeleri ve bu farkı verimli bir şekilde kullanarak kazanca ve müşteri memnuniyetine dönüştürmeleri önemlidir. Bu farkı doğuracak en önemli etkenlerden birisi de kurumsal ve çalışanların bireysel imajlarıdır. Bu eğitim programı katılımcılara bireysel ve kurumsal imaj kavramlarını ve bu kavramın nasıl geliştirilebileceği yönünde bilgiler aktararak iş dünyasında etkinlilik sağlamayı amaçlamaktadır.

İletişim Becerilerini Geliştirme ve Beden Dili Eğitimi

İletişim, bir amacı gerçekleştirmek için bilgi sağlamak ve bu bilgi, duygu, gereksinim, niyet ve düşüncelerin, yazı, işaret, konuşma, mimik ve hareketler aracılığıyla sesli, sessiz ya da yazılı olarak aktarıldığı bir süreçtir. Bu sürecin bileşenleri kaynak, mesaj, içerik ve alıcı olarak tanımlanabilir.

 

Amaç: Bireylerin ya da kurum çalışanlarının iletişim becerilerini geliştirmeleri yoluyla kendilerini ifade edebilme ve karşılarındakini anlayabilme davranışları kazandırılarak, yaşam kalitelerini artırma. Kurum içerisinde, müşterilerle ve özel yaşantılarında sağlıklı iletişim kuran motive çalışanlarla üstün hizmet verebilme ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmektir.

Takım Çalışması ve Takım Ruhunu Geliştirme Eğitimi

Takım oyunları ve çalışmaları işbirliğini ve bağlılığı artırarak çalışanların ortak bir amaç etrafında bir araya geldiklerini tekrar onlara hatırlatma fonksiyonuna sahiptir. Geleneksel katı organizasyon ve departman yapıları artık yerini esnek, etkin, belli işler ve aşamalara yönelen ve sürekli değişim gösterebilen takımlara bırakmaktadır. Bundan yola çıkarak Takım Çalışması eğitimi, katılanlara “ben” yerine “biz” kavramının geliştirilmesi, belirli amaçları gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş insanların birbirini daha iyi tanıması, birbirlerinin güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi bilmeleri konusunda yardımcı olacaktır.

 

Amaç: Katılımcıları, etkili takım çalışmasının temel özellikleri konusunda bilinçlendirerek, takım olarak problem çözme becerileri kazandırmak, yaratıcılıklarını geliştirilmek, strateji geliştirmek, takım arkadaşları arasında güvenin ve iletişimi sağlanmak, ortak düşünce, takım olarak çalışmanın enerjisini ve farkını anlayarak, ortak eylemlerle takımı koruyarak ulaşma sürekliliği sağlamaktır.

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman, aslında herkes için sabittir, diğer bir deyişle herkes için günde 24, haftada 168 saat vardır. Ancak benzer koşullarda yaşayan ve çalışanların üretimleri bireysel yeteneklerden de kaynaklanan farklılıklar gösterir. Bu farkı yaratan etkenlerden biri de zamanın nasıl kullanıldığıdır. Zaman yönetimi, zamanı akılcı kullanarak daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlar. Günümüz koşullarında gündelik yaşamın gereklerini yerine getirmek zamana karşı gerçekleştirilen bir uğraş halini almıştır. Bu yüzden zamanı iyi değerlendirmeyi öğrenmek herkes için stresi azaltacak, yararlı bir beceridir.

 

Amaç: Katılımcıların, öğrencilik, iş ve özel yaşamlarında zamanı daha etkili ve verimli kullanabilmeleri için planlanan bu eğitimle;  kişilere,  zaman ve yaşam yönetimine ilişkin sorunları paylaşılan çeşitli tekniklerle çözebilme becerileri kazandırılmak istenmektedir.

Motivasyon Eğitimi

'Bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlü istek' motivasyondur. Psikoloji dilinde 'güdü' dediğimiz 'motivasyon' ne kadar güçlüyse bir işi yapma gücümüz o kadar artar.

 

Amaç: Kurumun misyonu ve vizyonu doğrultusunda hedeflerini gerçekleştirebilmesi için, motivasyonu yüksek çalışan ve yönetici davranışları gerçekleştirmek, çalışan beklentilerini belirlemek, bütün bunlar ışığında kullanılabilecek yöntem ve teknikleri sunarak motivasyonu artırmak yoluyla, iş doyumu, iş verimi, üstün hizmet sağlamak.

Stratejik Planlama Eğitimi

Stratejik Planlama, kuruluşların, mevcut durum, misyon ve temel ilkelerinden hareketle geleceğe dair bir vizyon oluşturmaları, bu vizyona uygun amaç ve hedefler saptamaları ve ölçülebilir göstergeler geliştirerek, başarıyı izleme ve değerlendirme sürecini ifade eden katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımıdır.

 

Amaç: Stratejik Planlamanın temel kavramlarını kavrayarak, durum analizi yardımıyla stratejik çalışma alanlarının, misyon-vizyon, amaç-hedeflerin belirlenmesi, ve performansın planlanıp, raporlanabilmesi becerilerin kazandırılması.

Etkili Yazışma ve Raporlama Teknikleri Eğitimi

Günümüz iş dünyasında koordinasyon ve geri bildirim artık zorunlu bir hale gelmiştir. Bu koordinasyon, iletişim ve geri bildirimin en önemli aracı ise hiç şüphesiz raporlamadır. Raporların verimliliği, etkinliği etkili rapor yazma tekniklerine bağlı kalınarak hazırlanmış olmasıyla doğru orantılıdır.

 

Amaç: Katılımcıları, çalışma yaşamının vazgeçilmezi olan yazılı iletişimin (yazışma ve raporlar),  doğru ve etkili kullanımı, türleri ve kuralları konusunda bilgilendirmek.

Please reload

ÖZGEÇMİŞ
 
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Bireysel Yönetici ve Stratejik Planlama Danışmanlığı

Bireysel Yönetici Danışmanlığı

Bireysel Yönetici Danışmanlığı hizmetleri ile "İdareci" kavramını yok edip, planlama ve organizasyon becerileri yüksek, iletişim becerileri güçlü, olaylara farklı bakış açıları ile yaklaşabilen, problem çözme becerileri kuvvetli, motive etme yöntemlerini bilen, işbölümü yapabilen, zamanı etkin kullanabilen "Lider Yöneticiler" yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

Bu hizmet sunulurken gizlilik ilkelerine son derece sadık kalınmaktadır.

Aralarında milletvekillerinin, her pozisyondaki kamu ve özel şirket yöneticilerinin yer aldığı müşteriler  ayda sadece 2 saatlerini ayırarak hem kendilerini, hem çalışma arkadaşlarını, hem de çalışma ortamlarını daha mutlu ve daha başarılı kılmaktadırlar.

Stratejik Planlama Danışmanlığı

Ne yapılıyor?

Birinci aşamada; Bir Stratejik Planlama çalışmasında yapılması gereken işleri göz önüne alarak sizinle bir takvim belirleniyor ve paydaşlar birlikte tespit ediliyor.

İkinci aşamada; İç ve Dış Paydaş toplantılarını gerçekleştirilerek ve GZFT (Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar, Tehditler) Analizi yapılarak mevcut durum tespit ediliyor.

Üçüncü aşamada; sorunları tespit etmeye yönelik bir Sorun Analizi çalışması gerçekleştiriliyor.

Dördüncü aşamada; Stratejik çalışma alanlarını belirleniyor, sizin tarafınızdan oluşturulan çalışma grubu ile Misyon, Vizyon ve Temel Değerler çalışması gerçekleştiriliyor.

Beşinci aşamada; Hem sorunların çözümüne yönelik, hem de sizin hedefleriniz ve vizyonunuz doğrultusunda Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler çalışması gerçekleştiriliyor, bu amaç ve hedefler için Performans Göstergeleri belirleniyor.

 

Altıncı aşamada; Belirlenmiş Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler doğrultusunda alt faaliyetler belirleniyor ve bir faaliyet planı hazırlanıyor.

Yedinci aşamada; Litmus Testi ile Stratejik Planının kontrolü sağlanıyor.

Sekizinci aşamada; Stratejik Planınızın son hali size teslim ediliyor.

Please reload

 
HABERLER

Haberler

OSİP Osmaniye İŞGEM Projesi' ne Takım Ruhunu Geliştirme Eğitimi...

Bürke Aycan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu destekli OSİP Osmaniye İŞGEM projesinde görevli uzmanlara 2018 yılı Ağustos ayı içerisinde bir grup Takım Ruhunu Geliştirme Eğitimi vermiştir.

Osmaniye İŞGEM Projesi Kapsamında Problem Çözme ve Stres Yönetimi Eğitimi...

Bürke Aycan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu destekli OSİP Osmaniye İŞGEM projesinde görevli uzmanlara 2018 yılı Ağustos ayı içerisinde bir grup Problem Çözme ve Stres Yönetimi Eğitimi vermiştir.

Osmaniye' de Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi...

Bürke Aycan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu destekli OSİP Osmaniye İŞGEM projesinde görevli uzmanlara 2018 yılı Ağustos ayı içerisinde bir grup Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi vermiştir.

OSİP Osmaniye İŞGEM Projesi' ne Eğiticilerin Eğitimi...

Bürke Aycan 2018 yılı Haziran ve Temmuz ayları içerisinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu destekli OSİP Osmaniye İŞGEM projesi kapsamında, proje uzmanlarına bir dizi Eğiticilerin Eğitimi vermiştir.

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği' ne Kişisel Gelişim ve Sunum Teknikleri Eğitimi...

Bürke Aycan 2018 yılı Nisan Ayı içerisinde, Merzifon' da Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği personeline bir Kişisel Gelişim ve Sunum Teknikleri Eğitimi vermiştir.

DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu Sponsorluğunda TAKBİ Projesi Uzmanlarına Eğiticilerin Eğitimi...

Bürke Aycan, 04-09 Kasım 2017 tarihler arasında Türk Alman Kooperatif Birlikleri İşbirliği Projesi kapsamında, DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu sponsorluğunda,  kendi bölgelerinde eğitimler vermek üzere yetiştirilmek istenen uzmanlara yönelik olarak Antalya' da bir grup Eğiticilerin Eğitimi vermiştir.

T.C Merkez Bankası A.Ş' ye İletişim ve Kişilerarası İlişkiler Eğitimi...

Bürke Aycan, 2017 Ekim ve Kasım ayları içerisinde T.C Merkez Bankası A.Ş uzmanlarına yönelik olarak Ankara' da 20 grup İletişim ve Kişilerarası İlişkiler eğitimi vermiştir. 

T.C Merkez Bankası A.Ş' ye Outdoor (Açık Hava) Takım Çalışması ve Liderlik Eğitimi

Bürke Aycan, 2017 Eylül ve Ekim ayları içerisinde T.C Merkez Bankası A.Ş uzmanlarına yönelik olarak Ankara' da15 grup Outdoor (Açık Hava) Takım Çalışması ve Liderlik eğitimi vermiştir. 

ASELSAN A.Ş' ye Etkili Yazışma ve Raporlama Teknikleri Eğitimi

Bürke Aycan, 2017 Ocak ayı içerisinde ASELSAN A.Ş çalışanlarına yönelik olarak 2 grup Etkili Yazışma ve Raporlama Teknikleri Eğitimi vermiştir.

TAKBİ Projesi 5. Çalıştayı Denizli' de Tamamlandı...

Bürke Aycan, Türk - Alman Kooperatif Birlikleri İşbirliği Projesi (TAKBİ) kapsamında, Türkiye' de tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif merkez ve bölge birliklerinin yeniden yapılandırılması ve stratejilerinin belirlenmesi amacıyla 20-21 Ocak 2017 tarihlerinde Denizli' de gerçekleştirilen çalıştayda moderatör (kolaylaştırıcı) olarak görev almıştır.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ile Eylem Planı Toplantısı...

Bürke Aycan, T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün organizasyonunda 28-29 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul' da gerçekleştirilen Enerji Verimliliği Danışma Kurulu Toplantısında Moderatör (Kolaylaştırıcı) olarak görev yapmıştır.

TAKBİ Projesi 4. Çalıştayı Burdur' da Tamamlandı...

Bürke Aycan, Türk - Alman Kooperatif Birlikleri İşbirliği Projesi (TAKBİ) kapsamında, Türkiye' de tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif merkez ve bölge birliklerinin yeniden yapılandırılması ve stratejilerinin belirlenmesi amacıyla 24 Kasım 2016 tarihinde Burdur' da gerçekleştirilen çalıştayda moderatör (kolaylaştırıcı) olarak görev almıştır.

TAKBİ Projesi 3. Çalıştayı Balıkesir' de Tamamlandı...

Bürke Aycan, Türk - Alman Kooperatif Birlikleri İşbirliği Projesi (TAKBİ) kapsamında, Türkiye' de tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif merkez ve bölge birliklerinin yeniden yapılandırılması ve stratejilerinin belirlenmesi amacıyla 17-18 Ekim 2016 tarihlerinde Balıkesir' de gerçekleştirilen çalıştayda moderatör (kolaylaştırıcı) olarak görev almıştır.

TAKBİ Projesi 2. Çalıştayı Çanakkale' de Tamamlandı...

Bürke Aycan, Türk - Alman Kooperatif Birlikleri İşbirliği Projesi (TAKBİ) kapsamında, Türkiye' de tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif merkez ve bölge birliklerinin yeniden yapılandırılması ve stratejilerinin belirlenmesi amacıyla 22 Eylül 2016 tarihinde Çanakkale' de gerçekleştirilen çalıştayda moderatör (kolaylaştırıcı) olarak görev almıştır.

1 / 7

Please reload

Daha eski haberler için lütfen bir sonraki sayfaya tıklayın.

FOTOĞRAF GALERİSİ
RUS_6991
IMG_4054
RUS_6914
IMG_4049
DSC_1076
IMG_3498
IMG_2858
IMG_3223
DSC_1062
DSC_1242
IMG_3486
IMG_2603
DSC_1144
IMG_2267
IMG_1982
IMG_2604
1902935_10205319542414204_9147803649038734847_n
61
59
60
57
58
51
52
54
56
49
47
45
38
41
39
43
37
32
31
30
26
29
25
11
18
15
9
3
1
2
5
 
 
REFERANSLAR

Bürke Aycan' ın Eğitmenlik & Moderasyon Çalışmaları

 • Takım Ruhu Geliştirme Eğitimi. Osmaniye İŞGEM Projesi. Osmaniye 2018.

 • Problem Çözme Teknikleri Eğitimi. Osmaniye İŞGEM Projesi. Osmaniye 2018.

 • Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. Osmaniye İŞGEM Projesi. Osmaniye 2018.

 • Eğiticilerin Eğitimi. Osmaniye İŞGEM Projesi. Osmaniye 2018.

 • Kişisel Gelişim ve Sunum Teknikleri Eğitimi. Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Amasya 2018.

 • 2 Grup Lider Yöneticilik Eğitimi. Antalya Aksu Halk Eğitim Merkezi ve DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya 2018.

 • Eğiticilerin Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya 2017.

 • 20 grup İletişim ve Kişilerarası İlişkiler Eğitimi. T.C. Merkez Bankası A.Ş. Ankara 2017.

 • 15 grup Liderlik ve Takım Çalışması Eğitimi. T.C. Merkez Bankası A.Ş. Ankara 2017.

 • 2 grup Etkili Yazışma ve Raporlama Eğitimi. ASELSAN A.Ş. Ankara 2017

 • Çalıştay Moderasyonu. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Merkez Birliklerinin Yeniden Yapılandırılması ve Stratejilerinin Belirlenmesi. Denizli 2017.

 • Çalıştay Moderasyonu. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü. Eylem Planı Hazırlanması İzmir 2016.

 • Çalıştay Moderasyonu. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Merkez Birliklerinin Yeniden Yapılandırılması ve Stratejilerinin Belirlenmesi. Burdur 2016.

 • Çalıştay Moderasyonu. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Merkez Birliklerinin Yeniden Yapılandırılması ve Stratejilerinin Belirlenmesi. Balıkesir 2016.

 • Çalıştay Moderasyonu. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Merkez Birliklerinin Yeniden Yapılandırılması ve Stratejilerinin Belirlenmesi. Çanakkale 2016.

 • Çalıştay Moderasyonu. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Merkez Birliklerinin Yeniden Yapılandırılması ve Stratejilerinin Belirlenmesi. Ankara 2016.

 • Etkili Sunuş Teknikleri. Önder Çiftçi Derneği. Tekirdağ 2016.

 • 3 grup Lider Yöneticilik Eğitimi. Çanakkale Ticaret İl Müdürlüğü (KOOP – GEP). Çanakkale 2016.

 • Lider Yöneticilik Eğitimi. Denizli Ticaret İl Müdürlüğü (KOOP – GEP). Denizli 2016.

 • Eğiticilerin Eğitimi. Ahiler Kalkınma Ajansı. Kırşehir 2015

 • Eğiticilerin Eğitimi. Ahiler Kalkınma Ajansı. Niğde 2015

 • Eğiticilerin Eğitimi. Ahiler Kalkınma Ajansı Aksaray 2015

 • 2 grup Eğiticilerin Eğitimi. ÇASGEM. Ankara 2015

 • Eğiticilerin Eğitimi. AHİKA.  Nevşehir 2015

 • Proje Planlama ve Hibe Başvuruları Eğitimi Kitapçık Hazırlama Çalışmaları. DGRV. Ankara 2015.

 • Eğiticilerin Eğitimi. AHİKA. Kırıkkale 2015

 • Çalıştay Moderasyonu. Türkiye Belediyeler Birliği. Emniyet ve Gözetim Anketi Çalışma Grupları. İzmir 2015

 • 3 grup Eğiticilerin Eğitimi. Yerel Yatırım Planlama Projesi. Antalya 2015

 • Eğitim ve Sunum Teknikleri Eğitimi. Mardin Sürdürülebilir Turizm Projesi. Mardin 2015

 • 2 grup İletişim Becerilerini Geliştirme Eğitimi. Mardin Sürdürülebilir Turizm Projesi. Mardin 2015

 • Çalıştay Moderasyonu. Türkiye Belediyeler Birliği. Emniyet ve Gözetim Çalışma Grupları. Ankara 2015

 • 2 grup Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya 2014

 • PCM - Proje Planlama ve Hibe Başvuruları Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya 2014

 • İletişim Becerilerini Geliştirme Eğitimi. SANOFI. Ankara 2014

 • 4 grup Lider Yöneticilik Eğitimi. Ankara Eczacı Odası. Ankara 2014.

 • Raporlama ve Sunum Teknikleri Eğitimi. GAP Bölge Kalkınma İdaresi TEYAP Projesi. Şanlıurfa 2014.

 • Raporlama ve Sunum Teknikleri Eğitimi. GAP Bölge Kalkınma İdaresi. Şanlıurfa 2014.

 • Çalıştay Moderasyonu. Türkiye Belediyeler Birliği Emniyet ve Gözetim Anketi Çalışma Grupları. Ankara 2014

 • 2 grup Çatışma Yönetimi Eğitimi. ASELSAN A.Ş. Ankara 2014

 • Kişisel Gelişim Teknikleri Eğitimi. GAP Bölge Kalkınma İdaresi. Şanlıurfa 2014

 • 2 grup Stratejik Planlama Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu ve  Hay-Koop Bölge Birliği. Erzurum 2013

 • Çalıştay Moderayonu. Türkiye Belediyeler Birliği Çalışma Grupları. Antalya 2013

 • Çalıştay Moderasyonu. UNDP Enerji Verimliliğinde Finansal Mekanizmalar Çalışma Grubu. Ankara 2013

 • 2 grup Eğiticilerin Eğitimi. T.C. Uşak Defterdarlığı. Uşak 2013

 • 6 grup Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya 2013

 • 3 grup Kurumsal Kapasite Geliştirmeye Yönelik Etkili İletişim Eğitimi. T.C. Bartın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Bartın 2013

 • Durum Analizi Moderasyonu. UNDP Çevresel Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu. Ankara 2012

 • Eğiticilerin Eğitimi. Türk Patent Enstitüsü. Ankara 2012

 • Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği. Erzurum 2012

 • TUSELOG Türk İsveç Belediyeleri Eşleştirme Çalıştayı Moderasyonu. Türkiye Belediyeler Birliği. Ankara 2012.

 • KARDEMİR A.Ş Stratejik Planlama Çalıştayı Moderasyonu. KARDEMİR A.Ş. Bolu 2012

 • 6 grup Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya/Kemer 2012

 • İletişim Becerilerini Geliştirme Eğitimi. Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği.  Aydın/Kuşadası 2012.

 • Eğitimde Stratejik Planlama ve Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü&Zafer Kalkınma Ajansı. Kütahya 2012

 • İnsan İlişkileri, İletişim Becerilerini Geliştirme ve Beden Dili Eğitimi. BAŞARSOFT. Ankara 2011.

 • Proje Fikri Oluşturma Moderasyonu.  T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Planı. Antalya 2011.

 • İletişim ve Çatışma Yönetimi Eğitimi. ÖZGÜN A.Ş. Ankara 2011

 • Eğiticilerin Eğitimi. ÖZGÜN A.Ş. Ankara 2011

 • 6 grup Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya/Kemer 2011

 • KARDEMİR Değişim Çalıştayı Moderasyonu. KARDEMİR A.Ş. Karabük 2011

 • Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. Aykim Metal Sanayi. Aydın 2011

 • 2 grup İletişim Becerilerini Geliştirme Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya. 2010

 • Eğiticilerin Eğitimi. Devlet Planlama Teşkilatı. Ankara 2010

 • Durum Analizi Moderasyonu. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu & Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TEDGEM. Antalya 2010

 • 2 grup Eylem Planı Hazırlanması Moderasyonu. UNDP. Türkiye’nin İklim Değişikliği Eylem Planının Hazırlanması Projesi. Ankara 2010

 • Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. Oruçoğlu Şirketler Grubu. Afyon 2010

 • 2 grup Proje Planlama Moderasyonu. UNDP. Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının Sürdürebilirliğinin Sağlanması Projesi. Ankara.2009, 2010

 • 2 grup Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. Ziraat Bankası. Ankara. 2009

 • 6 grup Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ile Proje Planlama Moderasyonu. UNDP. İklim Değişikliğine Uyum Projesi. Adana ve Niğde.2009

 • 8 grup Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya/Kemer 2009

 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ile Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi.  “Minerva Eğitim Danışmanlık”  Adapazarı.2009

 • İletişim Becerilerini Geliştirme Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya/Kemer 2009

 • 7 grup Beden Dili ve Kişisel İmaj Oluşturma Eğitimi. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı. Ankara 2008, 2009

 • 4 grup Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya/Kemer 2008

 • Eğiticilerin Eğitimi. UNICEF Türkiye Temsilciliği ve Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü. Ankara 2008

 • Kişisel Gelişim, Eğiticilerin Eğitimi. (Ek program) Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı, Tarım ve Hayvancılık Bileşeni. Kayseri 2007

 • Kişisel Gelişim, Eğiticilerin Eğitimi. Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı, Tarım ve Hayvancılık Bileşeni. Elazığ 2007

 • Kişisel Gelişim, Eğiticilerin Eğitimi. Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı, Tarım ve Hayvancılık Bileşeni. Malatya 2007

 • Kişisel Gelişim, Eğiticilerin Eğitimi. Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı, Tarım ve Hayvancılık Bileşeni. Sivas 2007

 • Kişisel Gelişim, Eğiticilerin Eğitimi. Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı, Tarım ve Hayvancılık Bileşeni. Yozgat 2007

 • Kişisel Gelişim, Eğiticilerin Eğitimi. Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı, Tarım ve Hayvancılık Bileşeni. Kayseri 2007

 • Kişisel Gelişim, Eğiticilerin Eğitimi. Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı, Tarım ve Hayvancılık Bileşeni. Karaman 2007

 • Kişisel Gelişim, Eğiticilerin Eğitimi. Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı, Tarım ve Hayvancılık Bileşeni. Konya 2007

 • Eğiticilerin Eğitimi. ARIP, Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Artırılması Projesi. Denizli 2007

 • Eğiticilerin Eğitimi. ARIP, Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Artırılması Projesi. Burdur 2007

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi.  “Minerva Eğitim Danışmanlık”  Adapazarı il ve ilçe belediyeleri çalışanları. Adapazarı.2007

 • Stratejik Planlama Eğitimi. Tarım Reformu Uygulama Projesi, Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Artırılması Projesi. Ankara 2006

 • 2 grup Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ile Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi.  Tarım ve Köy işleri Bakanlığı. Ankara 2006

 • Modern Yönetim Teknikleri ve Liderlik Eğitimi.  Kariyer.net. Ankara 2006

 • 2 grup Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. ARIP, Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Artırılması Projesi. Antalya 2006

 • İnsan İlişkileri ve Beden Dili. Başkent Elektrik üst ve orta düzey yöneticileri. Ankara 2006

 • Takım Oluşturma ve Takımla Çalışma. Başkent Elektrik üst ve orta düzey yöneticileri. Ankara 2006

 • Modern Yönetim Teknikleri ve Liderlik Eğitimi.  Gazi Universitesi İşletme Klubü. Ankara 2006

 • Eğiticilerin Eğitimi. BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi çalışanları. Ankara 2006

 • Modern Yönetim Teknikleri ve Liderlik Eğitimi. ENKA ve BOTAŞ çalışanları. Ankara 2006

 • Modern Yönetim Teknikleri ve Liderlik Eğitimi. Şahinler Grubu yöneticileri. Ankara 2006

 • İnsan İlişkileri ve Beden Dili. Ankara Ticaret Odası ve OSTIM. Ankara 2005

 • Modern Yönetim Teknikleri ve Liderlik Eğitimi. Ankara Ticaret Odası ve OSTIM. Ankara 2005

 • Kişisel İmaj Oluşturma. Ankara Ticaret Odası ve OSTIM. Ankara 2005

 • Outdoor Liderlik Eğitimi. ODTÜ İşletme Klubü. Ankara. 2005

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi.  “Çocuklar Aynı Çatı Altında Derneği”  çalışanları ve gönüllüleri. Diyarbakır.2005

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi izleme çalışmaları. Doğu Anadolu Kalkınma Programı – Sosyal Kalkınma Bileşeni. Hakkâri. 2005

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Doğu Anadolu Kalkınma Programı – Sosyal Kalkınma Bileşeni. Muş. 2005

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Doğu Anadolu Kalkınma Programı – Sosyal Kalkınma Bileşeni. Hakkâri. 2005

 • Eğiticilerin Eğitimi. BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi çalışanları. Ankara. 2003-2004

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi çalışanları. Ankara.2003-2004

 • Eğiticilerin Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. Ankara. 2003

 • Eğiticilerin Eğitimi.  Türkiye Kızılay Derneği eğitici adayları. Ankara. 2003

 • 3 grup Eğiticilerin Eğitimi. Suriye Arap Kızılay Derneği gönüllüleri. Ankara.2002-2003

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. Erzincan.2002

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. Antalya.2002

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. Samsun.2002

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. Eskişehir.2002

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. İstanbul.2002

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. İzmir.2002

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. Ankara.2002

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. Erzurum.2001

 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ile Proje Planlama Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. Yeniköy – İzmit. 2001

 
İLETİŞİM

Bürke Aycan

Eğitim, Yönetim ve Kişisel Gelişim Uzmanı & Moderatör

 

 

 

Telefon:

+90 (312) 241 3770

+90 (312) 242 1860

e-posta:

burke@burkeaycan.com

Takip edin:

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • YouTube Social Icon

Bana Yazın

© 2017 By Bürke Aycan. Proudly created with Wix.com